Tag:Những điều cần cải thiện
Huỳnh Phương
December 9, 2021
140
0

Các khóa học đào tạo elearning thường được quản lý và điều hành thông qua hệ thống quản lý học tập (LMS). Theo báo cáo State of the Industry năm 2020 của ATD, các phương pháp học tập dựa trên công nghệ, bao gồm cả đào tạo elearning chiếm 56% số giờ học được sử […]